เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ใช้
อีเมล@ubru.ac.th(google)ในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
     
รหัสนักศึกษาหรืออีเมล :  
     
รหัสผ่าน :  
     
 
     
   
   
   
 
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 1111