รหัสนักศึกษา :  
     
รหัสผ่าน :  
     
 
     
   
 

นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบจองรายวิชาได้ช่องทางเดียวคือ

http://reg.ubru.ac.th/
     
   
   
 
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 1111