ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 ยื่นคำร้องขกจบ 2/60 ภาคปกติ และกศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 สำเร็จการศึกษา13ธันวาคม60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ของนักศึกษา กศ.บป. งานทะเบียนเรียน อ่าน
4 เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ของนักศึกษา ภาคปกติ งานทะเบียนเรียน อ่าน
5 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ ภาคการศึกษที่ 1/2560 งานทะเบียนเรียน อ่าน
6 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ ภาคการศึกษที่ 1/2560 งานทะเบียนเรียน อ่าน
7 นักศึกษา ภาคปกติ ยืนยันรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานทะเบียนเรียน อ่าน
8 กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักศึกษา กศ.บป. ทุกรุ่น ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานทะเบียนเรียน อ่าน
9 กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักศึกษา ภาคปกติ ทุกรุ่น ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 2/2560 งานทะเบียนเรียน อ่าน
10 ขอเปิดรายวิชาเพิ่ม กศ.บป. 2/60 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
   
 

ขั้นตอนและวิธีการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 
     
1.   เข้าไปที่หน้าการจองวิชาเรียนเพื่อค้นหาตารางเรียนโดยใช้รหัสรายวิชาเพื่อค้นหาตารางเรียน
     
2.   เมื่อค้นหาแล้วจะปรากฎข้อมูลตารางเรียนที่เปิดสอนในเทอมและปีการศึกษานั้นให้ทำการ คลิก รหัสตารางเรียน
     
3.   เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดตารางเรียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลหน่วยกิตว่าตรงกับแผนการเรียนหรือไม่แล้วเลือกกลุ่มวิชาที่เรียน
     
4.   คลิก ที่ปุ่มจองวิชาเรียนแล้วระบบจะตรวจสอบตารางเรียนว่าซ้ำกับรายการจองรายการอื่นหรือไม่
     
5.   นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาและยกเลิกรายวิชาที่จองได้(ในกรณียังไม่ยืนยันการจอง)
     
6.   ตรวจสอบการจองรายวิชาก่อนการยืนยันการจอง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสามารถยกเลิกได้ 2 ครั้งต่อ 1 เทอม
     
7.   เมื่อจองรายวิชาเสร็จทุกรายการแล้วให้ไปยืนยันการจองที่ วิชาเรียนที่ลงทะเบียนจองแล้ว
     
8.   เมื่อยืนยันการจองรายวิชาเรียนแล้วให้ คลิก ที่ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน
     
9.   นำใบแจ้งยอดชำระไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
     
10.   การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 1111