ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ภาคปกติ) งานทะเบียนเรียน อ่าน
2 ขอจบ 3/63 ด่วน งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 กำหนด ภาคปกติ ปิด 2/63 เปิด 1/64 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 แจ้งวันปิด 2/63 เปิด 3/63 กศ.บป.(แก้ไขใหม่) งานประมวลผลการเรียน อ่าน
5 การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 งานทะเบียนเรียน อ่าน
6 การเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 งานทะเบียนเรียน อ่าน
7 การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2563 งานทะเบียนเรียน อ่าน
8 การเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2563 งานทะเบียนเรียน อ่าน
9 ตรวจสอบสถานะการจบ ภาคปกติ 2/63 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 ขอสำเร็จการศึกษา 3/2563 ภาคปกติ คร้บ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
   
 

ขั้นตอนและวิธีการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 
     
1.   เข้าไปที่หน้าการจองวิชาเรียนเพื่อค้นหาตารางเรียนโดยใช้รหัสรายวิชาเพื่อค้นหาตารางเรียน
     
2.   เมื่อค้นหาแล้วจะปรากฎข้อมูลตารางเรียนที่เปิดสอนในเทอมและปีการศึกษานั้นให้ทำการ คลิก รหัสตารางเรียน
     
3.   เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดตารางเรียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลหน่วยกิตว่าตรงกับแผนการเรียนหรือไม่แล้วเลือกกลุ่มวิชาที่เรียน
     
4.   คลิก ที่ปุ่มจองวิชาเรียนแล้วระบบจะตรวจสอบตารางเรียนว่าซ้ำกับรายการจองรายการอื่นหรือไม่
     
5.   นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาและยกเลิกรายวิชาที่จองได้(ในกรณียังไม่ยืนยันการจอง)
     
6.   ตรวจสอบการจองรายวิชาก่อนการยืนยันการจอง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสามารถยกเลิกได้ 2 ครั้งต่อ 1 เทอม
     
7.   เมื่อจองรายวิชาเสร็จทุกรายการแล้วให้ไปยืนยันการจองที่ วิชาเรียนที่ลงทะเบียนจองแล้ว
     
8.   เมื่อยืนยันการจองรายวิชาเรียนแล้วให้ คลิก ที่ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน
     
9.   นำใบแจ้งยอดชำระไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
     
10.   การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 5600,1145