ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษา 1/2561 งานทะเบียนเรียน อ่าน
2 ยื่นคำร้องขอสำเร็จ1/61 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
3 กำหนดการปิด3/60 และเปิด 1/61 กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
4 กำหนดการวันปิดและเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา กศ.บป. งานทะเบียนเรียน อ่าน
5 การตอบแบบประเมินผลการสอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 นักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. ทุกรุ่น งานทะเบียนเรียน อ่าน
6 ตอบแบบประเมินการสอนรายวิชา3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
7 โปรดอ่านสักนิด ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ภาคปกติ) วันที่ 18 เมษายน 2561 งานทะเบียนเรียน อ่าน
8 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 งานทะเบียนเรียน อ่าน
9 ขอสำเร็จการศึกษา 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 ยื่นขอสำเร็จ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2560 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
   
 

ขั้นตอนและวิธีการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 
     
1.   เข้าไปที่หน้าการจองวิชาเรียนเพื่อค้นหาตารางเรียนโดยใช้รหัสรายวิชาเพื่อค้นหาตารางเรียน
     
2.   เมื่อค้นหาแล้วจะปรากฎข้อมูลตารางเรียนที่เปิดสอนในเทอมและปีการศึกษานั้นให้ทำการ คลิก รหัสตารางเรียน
     
3.   เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดตารางเรียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลหน่วยกิตว่าตรงกับแผนการเรียนหรือไม่แล้วเลือกกลุ่มวิชาที่เรียน
     
4.   คลิก ที่ปุ่มจองวิชาเรียนแล้วระบบจะตรวจสอบตารางเรียนว่าซ้ำกับรายการจองรายการอื่นหรือไม่
     
5.   นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาและยกเลิกรายวิชาที่จองได้(ในกรณียังไม่ยืนยันการจอง)
     
6.   ตรวจสอบการจองรายวิชาก่อนการยืนยันการจอง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสามารถยกเลิกได้ 2 ครั้งต่อ 1 เทอม
     
7.   เมื่อจองรายวิชาเสร็จทุกรายการแล้วให้ไปยืนยันการจองที่ วิชาเรียนที่ลงทะเบียนจองแล้ว
     
8.   เมื่อยืนยันการจองรายวิชาเรียนแล้วให้ คลิก ที่ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน
     
9.   นำใบแจ้งยอดชำระไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
     
10.   การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 1111