ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 การขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2561 งานทะเบียนเรียน อ่าน
2 การขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 งานทะเบียนเรียน อ่าน
3 การเปิด - ปิด ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2561 งานทะเบียนเรียน อ่าน
4 การเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 งานทะเบียนเรียน อ่าน
5 ขอเลื่อนสอบหลังวันสอบ ภาคปกติ 1/2561 (รหัส 61) เท่านั้น งานประมวลผลการเรียน อ่าน
6 ตารางวันสอนชดเชย ภาคปกติ 1/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
7 การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2561 งานทะเบียนเรียน อ่าน
8 การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 งานทะเบียนเรียน อ่าน
9 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษา 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
   
 

ขั้นตอนและวิธีการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 
     
1.   เข้าไปที่หน้าการจองวิชาเรียนเพื่อค้นหาตารางเรียนโดยใช้รหัสรายวิชาเพื่อค้นหาตารางเรียน
     
2.   เมื่อค้นหาแล้วจะปรากฎข้อมูลตารางเรียนที่เปิดสอนในเทอมและปีการศึกษานั้นให้ทำการ คลิก รหัสตารางเรียน
     
3.   เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดตารางเรียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลหน่วยกิตว่าตรงกับแผนการเรียนหรือไม่แล้วเลือกกลุ่มวิชาที่เรียน
     
4.   คลิก ที่ปุ่มจองวิชาเรียนแล้วระบบจะตรวจสอบตารางเรียนว่าซ้ำกับรายการจองรายการอื่นหรือไม่
     
5.   นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาและยกเลิกรายวิชาที่จองได้(ในกรณียังไม่ยืนยันการจอง)
     
6.   ตรวจสอบการจองรายวิชาก่อนการยืนยันการจอง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสามารถยกเลิกได้ 2 ครั้งต่อ 1 เทอม
     
7.   เมื่อจองรายวิชาเสร็จทุกรายการแล้วให้ไปยืนยันการจองที่ วิชาเรียนที่ลงทะเบียนจองแล้ว
     
8.   เมื่อยืนยันการจองรายวิชาเรียนแล้วให้ คลิก ที่ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน
     
9.   นำใบแจ้งยอดชำระไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
     
10.   การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 1111