ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (กศ.บป.) งานทะเบียนเรียน อ่าน
2 การเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2567 งานทะเบียนเรียน อ่าน
3 การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2567 งานทะเบียนเรียน อ่าน
4 การเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2567 งานทะเบียนเรียน อ่าน
5 การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2567 งานทะเบียนเรียน อ่าน
6 นักศึกษา กศ.บป. เปิด 3/66 เปิด 1/67 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
7 ตอบแบบประเมิน 3/2566 ปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
8 ปิด2/66 เปิด1/67 ภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
9 ตอบแบบประเมิน 2/2566 ภาคปกติ และ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
10 ขอสำเร็จ 2/66 ภาคปกติ กศ.บป. งานประมวลผลการเรียน อ่าน
   
 

ขั้นตอนและวิธีการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 
     
1.   เข้าไปที่หน้าการจองวิชาเรียนเพื่อค้นหาตารางเรียนโดยใช้รหัสรายวิชาเพื่อค้นหาตารางเรียน
     
2.   เมื่อค้นหาแล้วจะปรากฎข้อมูลตารางเรียนที่เปิดสอนในเทอมและปีการศึกษานั้นให้ทำการ คลิก รหัสตารางเรียน
     
3.   เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดตารางเรียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลหน่วยกิตว่าตรงกับแผนการเรียนหรือไม่แล้วเลือกกลุ่มวิชาที่เรียน
     
4.   คลิก ที่ปุ่มจองวิชาเรียนแล้วระบบจะตรวจสอบตารางเรียนว่าซ้ำกับรายการจองรายการอื่นหรือไม่
     
5.   นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาและยกเลิกรายวิชาที่จองได้(ในกรณียังไม่ยืนยันการจอง)
     
6.   ตรวจสอบการจองรายวิชาก่อนการยืนยันการจอง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสามารถยกเลิกได้ 2 ครั้งต่อ 1 เทอม
     
7.   เมื่อจองรายวิชาเสร็จทุกรายการแล้วให้ไปยืนยันการจองที่ วิชาเรียนที่ลงทะเบียนจองแล้ว
     
8.   เมื่อยืนยันการจองรายวิชาเรียนแล้วให้ คลิก ที่ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน
     
9.   นำใบแจ้งยอดชำระไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
     
10.   การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352149